Thor Henrik With runder 70 år

Vi trykker her en jubileumshilsen som er lagt ut av FBB og tilsendt diverse aviser. Saken fins her: https://www.fbb.nu/artikkel/thor-henrik-with-runder-70-aar/

Biskop Thor Henrik With. Foto: Marianne Leine With

Thor Henrik With, biskop i Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN), runder 70 år 20. mai.

Jubilanten er født i Tromsø med cand. mag. Vera og biskop Thor With som foreldre, og startet på teologistudiet ved Menighetsfakultetet. Han ble cand. theol i 1978, og tok praktikum samme sted året etter. Thor Henrik ble ordinert til tjeneste i feltprestkorpset og i 1980 ble han utnevnt til res. kap i Ålesund. Åtte [eg.: tolv] år senere kom han til Trondheim (hvor hans far tidligere hadde vært domprost), som studentprest i Norges Kristelig Student- og Skoleungdomslag.

Gjennom sine foreldre hadde han allerede fra barnsben av fått et varmt hjerte for det samiske folk. Sommeren 2001 startet Thor Henrik som ass. gen. sekr. i Norges Samemisjon og ble senere gen. sekr. i samme organisasjon, en stilling som også hans far hadde hatt.

I alle år har han vært et ivrig medlem i For Bibel og Bekjennelse (FBB). Fra 1999 og i sammenhengende 12 år var han medlem av sentralstyret i foreningen, de siste fire år som formann. I 2013 mottok han FBBs bibel- og bekjennelsespris.

Thor Henrik er en svært kunnskapsrik og dyktig teolog, og samtidig ydmyk på egne vegne.

Han er opptatt av å fastholde og formidle evangeliet, slik Bibelen formidler det, uten å slå av på budskapet. Han må karakteriseres som en god kirkelig leder, tydelig, uredd og villig til å bære omkostningene, selv om det har kostet kirkelig karriere. Som kjent ble han avvist av Den norske kirkes ledelse og fratatt presterettighetene etter 34 års tjeneste, men sto likevel fast i sin bekjennelse av at etiske spørsmål også hører med til kirkens læregrunnlag.

I 2012 tok han imot et kall til en tjeneste for andre som står i samme bekjennelsessituasjon, da han ble vigslet til biskop for valgmenighetene. Året etter ble DelsiN formelt opprettet. Thor Henrik har nedlagt en kjempejobb med organiseringen og utviklingen av stiftet. Hans store kunnskaper om kirkerett har stor betydning, også i denne sammenheng.

Jubilanten har videre et stort engasjement for å samle bekjennelsestro kirker og organisasjoner, både nasjonalt og nordisk gjennom for eks. NELA. Han har vært med å opprette et fellesskap for stiftene i de nordiske land, og videre i større internasjonale sammenhenger, hvor han har knyttet mange gode kontakter.     

Vi må også tilføye at han er en skattet forkynner og bibellærer. Videre er han klartenkt, målrettet, prinsippfast og kreativ i all sin ferd. Et eksempel er han engasjement for barns deltakelse og opplevelse av gudstjenesten som konkrete uttrykk for Guds nærvær.

Det må også understrekes at Thor Henrik har stor omsorg for sine medmennesker. Et eksempel er hans donering av nyre til kona, Marianne Leine With.

70-åringen har et lunt og vennlig vesen og en stor vennekrets. En stor og god støtte har han i Marianne. Ekteparet har tre barn: Theodor, Marius og Andreas.

Gratulerer hjerteligst med åremålsdagen. Vi vet at jubilanten ikke «trekker inn årene» selv om han nå runder 70. Guds velsignelse over liv og tjeneste!

For Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN)

Erik A.H. Okkels, prest og Richard Skollevoll, nestleder

For For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Boe Johannes Hermansen, daglig leder       

Ekstraordinært Stiftsmøte 11.-12. september

Ekstraordinært Stiftsmøte i DelsiN ble avholdt fredag 11. september til lørdag 12. september. På grunn av den nåværende smittefaren ble Stiftsmøtet avviklet digitalt, på plattformen Zoom.

Stiftsmøtet behandlet bare lovsaker som var utsatt. Først var lovsakene utsatt fra det ordinære møtet i november 2019 til en møte i mars. Det ekstraordinære Stiftsmøtet som var tillyst i mars, ble imidlertid avlyst da landet ble stengt ned på grunn av koronapandemien.

Møtet nå i september vedtok «Normallov for menigheter i DelsiN». Konsistoriet har arbeidet grundig og lenge med dette lovforslaget. Det har vært på høring i menighetenes styrer/arbeidsgrupper, og alle forslagene som kom inn ble behandlet av Konsistoriet før det endelige forslaget bli fremmet for Stiftsmøtet.

I tillegg vedtok Stiftsmøtet lovkapittelet «Om fortegnelse over faste nattverddeltakere», sammen med noen mindre lovendringer.

Biskop Bengt Ådahl i Missionsprovinsen i Sverige overvar størstedelen av møtet, og brakte en hilsen fra Missionsprovinsen mot slutten av møtet.

Skriftlig og hemmelig avstemming ble foretatt i saker der det ble framsatt ønske om dette. Stiftsmøtet ble dirigert av Geir Holmstad, med Knut Haugstad som visedirigent.

Slik melder du deg inn i DelsiN


Det evangelisk-lutherske stift i Norge har åpnet adgang for personer til å registrere sin tilknytning til vårt stift (bispedømme). Det skjer ved at en melder inn sitt ønske om å bli innført i Stiftets fortegnelse over faste nattverd-deltakere (kommunikanter).

Ett legeme

De faste nattverd-deltakerne utgjør kirkens synlige lemmer. Apostelen Paulus sier: Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme. For vi har alle del i det ene brød.

Når du melder deg som fast nattverd-deltaker, sier du tydelig at du er en del av det synlige, åndelige kirkefellesskapet i DelsiNs menigheter, at du er med-lem sammen med de andre lemmene.

Kirkerettslig

Ordningen er hjemlet i Stiftets kirkerett, derfor er tilknytningen din en kirkerettslig tilknytning til Stiftet. Å fastsette kirkerett, er kirkens sak, ikke statens. Staten gir bare lover for trossamfunnenes vilkår innenfor den norske stat (offentlig støtte, offentlig vigselsrett m. m.), ikke for kirkens liv.

Som fast nattverddeltaker har du kirkelige rettigheter og plikter. I tillegg til at du hører til ved nattverdbordet i Stiftet, får du bære barn til dåpen, melde barn til konfirmasjon, bli viet kirkelig, og bli begravet av Stiftets prest.

Som fast nattverd-deltaker anerkjenner du, og er tilordnet, den lokale DelsiN-prestens hyrdetjeneste.

For å bli registrert

For å bli registrert som fast nattverd-deltaker må du være døpt til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og bekjenne kristen tro i samsvar med den lutherske bekjennelse. Dessuten skal du være konfirmert i en luthersk kirke, eller på annen måte ha fått adgang til nattverden av en luthersk prest.

Om Staten og kirkesamfunnene

Det evangelisk-lutherske stift i Norge er registrert i Brønnøysundregisteret. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at Det evangelisk-lutherske stift i Norge ikke er registrert i statens registre som «trossamfunn». Det får derfor ingen statsstøtte. Du kan bli fast nattverd-deltaker i Stiftet, enten du formelt er medlem av et registrert, luthersk trossamfunn, eller står uten noe formelt kirkemedlemskap. Dersom du er medlem av et ikke-luthersk kirkesamfunn, må dette medlemskapet avsluttes før du kan bli medlem hos oss.

Slik gjør du

Henvend deg til presten i den valgmenigheten / gudstjenestefellesskapet som du deltar i, så får du registreringsskjema og videre veiledning til registreringen.

Bli bedre kjent med oss?

Våre menigheter finnes i Tromsø, Balsfjord, Kautokeino, Trondheim og Drammen. Se under Våre menigheter for nærmere informasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med presten i din menighet. Du finner prestene her.

Ønsker du å få tilsendt innmeldingsskjema som fast nattverd-deltaker, kan du gi oss en melding under Kontakt oss, på denne siden.

Nytt hus for gudstjenester på gammel grunnvoll

Med mottoet «Nye gudstjenester, gammel grunnvoll» fortsetter Det evangelisk-lutherske stift i Norge med nattverdgudstjenester i Drammen.

Nå holdes gudstjenestene i «nye» lokaler i Stasjonsgata 4 i Drammen, i det såkalte Folkehjelpshuset. Det ligger ikke langt fra Gulskogen Butikksenter, og bare 200 meter god gangvei fra Gulskogen jernbanestasjon. De nye lokalene er rommelige, har god rullestolrampe og grei parkering.

– Vi gleder oss til å ta imot gamle og nye kirkegjengere i de nye lokalene, sier Marianne Leine With, mens hun forbereder nytt «kirkeutstyr» for gudstjenestene.

Første gudstjeneste holdes søndag 14. februar kl. 17.00. Biskop Thor Henrik With preker og forretter. Den neste er planlagt til 28. februar. Se ellers Drammens menighetsside her på nettstedet.

Folkehjelpshuset crop lite

Lik oss på Facebook – spre informasjon om menighetene til dine venner

F

Det evangelisk-lutherske stift i Norge har opprettet sin egen offisielle facebook-side. På facebook-siden vil du finne mindre nyhetssaker og arrangementer i regi av DelsiN. Slik ønsker DelsiN å være til stede med informasjon der dere kan være med å spre informasjon om menighetene til mange. Siden er åpen for alle, og du kan gjerne besøke siden ved å følge denne linken:

https://www.facebook.com/delsinstiftet

Et trykk – og du forteller alle dine venner om DelsiN

Vær gjerne med å «Like» Facebook-siden. Vi ønsker gjerne at mange følger siden og på den måten følger med på det som skjer i menighetene i Stiftet.

Foto: Plus Delta. http://www.flickr.com/photos/plusdelta/6006263885
Foto: Plus Delta via Flickr.

Du kan også «Like» nyhetssakene på denne hjemmesiden ved å trykke på Facebook-ikonet under hver nyhetssak. Kanskje er det et arrangement du ønsker så mange som mulig av dine venner burde få høre om? Da er dette en enkel måte å spre gode nyheter på.

På nyhetssakene på denne hjemmesiden kan du også linke til LinkedIn, Twitter, Google+, eller rett og slett sende saken som tips i epost. Alt finner du ved et enkelt tastetrykk på ikonene under nyhetssakene.

Med Kristus som sentrum for skapelse og forløsning. -en bokanmeldelse av Herrens flamme.

Herrens flamme -bibelundervisning og prekner av Børre Knudsen, Lunde forlag 2014
Herrens flamme -bibelundervisning og prekner av Børre Knudsen, Lunde forlag 2014

Av Ole Fredrik Kullerud

For et halvt år siden døde presten og menneskerettsaktivisten Børre A. Knudsen. Foruten diktet og salmen var prekenen og liturgien hans medium; han var ikke egentlig forfatter. Men heldigvis lot det seg gjøre for noen år siden å samle stoff til fire bøker som gjengav bibeltimer og prekener Knudsen hadde holdt. I forbindelse med hans bortgang har Lunde Forlag gjenutgitt tre av disse bøkene ispedd noen av salmene hans under tittelen Herrens flamme. Denne utgivelsen er forsynt med en levnetsbeskrivelse av Knudsen ved Odd Sverre Hove. Her gir Hove også en kort karakteristikk av Knudsen som predikant.

Boka er en nyutgivelse av følgende tre tekster: Grunnsøylene som utkom i 1996 på Credo Forlag, behandler 1Mos 1-11, den såkalte urhistorien. Veien til Moria har, som undertittelen angir, offertanken i Bibelen som tema (1997, Credo Forlag). Den siste boka som blir utgitt på nytt i Herrens flamme er en samling av en del av Knudsens prekener, i hovedsak fra Balsfjord, Nåden og sannheten, utgitt på Lunde Forlag i 2005. Diktene og salmene av Knudsen som er satt inn i tekstene i denne nyutgivelsen, er hentet fra samlingen Det hellige bryllup som han utgav sammen med Willy Abildsnes på Solum Forlag i 1976.

Her er ikke stedet for en omfattende undersøkelse av Børre Knudsens teologi og spiritualitet. Imidlertid vil jeg på bakgrunn av lesningen av denne utgivelsen peke på et par hovedtrekk:

For det første møter vi i Herrens flamme en sakramental kristendomsforståelse. Børre Knudsen er – som Luther – katolsk (NB! ikke romersk-katolsk) ved at han ser sakramentene som bæreplankene i den kristnes liv. Og han er med denne forkynnelsen genuint luthersk ved det kontinuerlige fokuset på Kristus, hans person og gjerninger for oss, forsoningen og rettferdiggjørelsen. Skriften alene er autoritet for Knudsen, og han utlegger den som lov og evangelium.

Et karakteristisk trekk ved Børre Knudsens teologi er samsynet mellom skapelse og forløsning. Man kan si at det her er et oldkirkelig drag over balsfjordprestens forkynnelse. Som i de første ca. fire århundrene i kirkens historie ser Knudsen Kristi gjerning og vår frelse i nær sammenheng med livet i verden. Det allmennmenneskelige spiller derfor en viktig rolle hos ham. Vi ser dette blant annet i Knudsens undervisning om forholdet mellom mann og kvinne. På denne bakgrunnen må vi også forstå hans engasjement i spørsmålet om selvbestemt abort; kristentroen angår livet i denne verden, Guds lov er god og må fremholdes overfor herskerne i denne tidsalder. Børre Knudsen var ikke pietist: Det religiøse livet er hos ham ikke avgrensa til en del av livet, for eksempel bestående av følelser, eller til en frelsesegosisme hvor min evige skjebne er eneste interesse som utelukker forholdet til den andre.

En kreativ bruk av Det gamle testamente er et av de viktigste kjennetegnene ved Børre Knudsens gjerning som predikant, og dette kommer i høy grad til uttrykk i Herrens flamme. Knudsen tok på alvor forholdet mellom testamentene. Og han levde i Bibelens forestillingsverden og formidlet den i forkynnelsen sin.

Lesere som har akademiske interesser vil kunne gjenkjenne ytterligere noen trekk i Knudsens forkynnelse, også slik den eksemplifiseres i Herrens flamme. Børre Knudsen var i utstrakt grad religionshistorisk orientert. Inspirert av viktige trekk ved 1900-tallets teologiske vitenskap, ser han kristendommen i relieff til den allmenne religionshistorien og får på den måten også vist hvori kristendommens – og jødedommens – særpreg består. Man merker videre hans forkjærlighet for studier av ords opphav (etymologi), noe man også kunne møte i samtale med ham.

Vi må heller ikke glemme det jeg vil omtale som en eksistensial tilnærming hos Knudsen. Knudsen la vekt på hvordan Bibelen tar sikte på å beskrive menneskets vilkår til enhver tid fremfor en presis gjengivelse av naturvitenskapelig og historisk kunnskap. For Børre Knudsen peker alt Bibelen inneholder fremover mot oss; for eksempel må, skriver han, hver av oss komme under syndflodens vann. Han tenker med det på dåpen og omvendelsen. Knudsen har også en eksistensiell tilnærming med hensyn til naturvitenskapen. Dette kommer tydelig fram i kapitlet I Guds bilde skapte han det fra Grunnsøylene. Og et sted skriver han: «For Jesus er lammet som er slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Dypest sett – om vi forstår det rett – er han ikke bare prisen for syndenes forlatelse, men for hele vår eksistens.»

Børre Knudsen øvde vitenskapskritikk, men var ikke fremmed for erkjennelser i historisk og annen forskning. Han hadde i sin bibeltillit og bibelglede ingen «fundamentalistisk» tilnærming som var blind for forskjellen på ulike litterære genre som Bibelens forfattere anvendte.

Av kritiske merknader har jeg to: Bibeltekstene er ikke gjengitt etter 1930-oversettelsen som Børre Knudsen brukte, men etter Norsk Bibel 1988 selv om Knudsens språkform for øvrig i det vesentlige synes beholdt. Med tanke på hans særegne form og måten denne gjenspeiler den bibelske forestillingsverden på, er det et tap at ikke bibeltekstene gjengis i den form predikanten brukte dem. Etter mitt skjønn har forlaget heller ikke vært heldig med omslaget. Her er hvitt grunnfarven, og så gjengis det et vagt og lite tilgjengelig bilde på forsiden. Omslaget gir etter min mening et søvnig inntrykk som ikke passer til en bok med tekster av Børre Knudsen.

Det er ikke mye skriftlig vi har etter den eiendommelige predikanten og teologen Børre Knudsen. Mange har minner fra forkynnelsen hans og fra samtaler med ham. Med utgivelsen av tekstene har forlaget gjort det lettere å fastholde det Gud formidlet gjennom sin tjener. På denne måten kan også neste generasjon bruke mer av den åndelige arven Knudsen formidlet. Oppsummerende kunne vi si at det Knudsen tilbyr oss stadig er meget overraskende og samtidig helt sentralt, slik at man som leser ofte sitter med inntrykket at «nu ble forsoningen tydet oss herlig», for å låne et uttrykk fra bergensbiskopen Johan Nordahl Brun (1745-1816) i salmen Ånd over ånder kom ned fra det høie.

Børre A. Knudsen (2014), Herrens flamme, Oslo: Lunde Forlag.

 

Blogg på WordPress.com.

opp ↑