Bønn i pasjonstiden

Vi beveger oss nå sammen med Jesus gjennom konfliktfylte og dramatiske dager i Jerusalem. Vi merker oss hvor lite disiplene forstår, at de sovner når de skulle våke å be, hvor feige de er når de flykter mens Jesus blir arrestert, og hvordan Peter, lederen blant de tolv, fornekter Jesus med banning og sverging. Av dyrekjøpt erfaring vet Peter hva han snakker om, når han i 1 Pet 5,8 beskriver vår onde fiende og frister som «en brølende løve».

I dette vil vi ikke følge disiplenes eksempler. Som en av Jesu disipler trenger også du å be denne bønnen, disse dagene:

Herre Gud, himmelske Far, vi blir alltid fristet av den onde fiende, for han går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Derfor ber vi deg for Jesus Kristi lidelses og døds skyld:

Kom oss til unnsetning med din hellige Ånd, og styrk våre hjerter med ditt ord, så vår onde fiende ikke får makt over oss. Gi at vi alltid kan stå fast i din nåde, inntil vi blir evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Bønn fra La oss be. 2017

Påskefokus

Fra kvelden torsdag før Palmesøndag legger vi ut en rekke oppbyggelige innlegg. De finnes under menyvalget Oppbyggelig. Velkommen til å lese tekster som igjen lar deg møte påskens hendelser, og minne deg på hva de betyr for deg, og for vår verden.

I en hverdag eller ferietid full av alle slags distraksjoner, er dette en hjelp til å fokusere på det som er viktigere enn korona, skiføre og solskinn.

Finn påskefokus!

… steg han ned fra himmelen

For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved Den hellige Ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod.

(fra Den nikenske trosbekjennelse)

«Guds enbårne Sønn … steg ned fra himmelen». Ordene går langt ut over det mennesketanker kan fatte. Men slik svarer vi i tro, vi som er Guds kirke, på det velsignede  budskapet som forkynnes for oss og gjeterne på Betlehemsmarken, og males ut i all sin strålende kraft i Johannesevangeliets innledning. Guds enbårne Sønn er blitt én av oss!

«For oss og til vår frelse steg han ned fra himmelen». Sønnen fra evighet tok på seg menneskenatur! Å, for en ære, for oss som er kommet av jord! Men dette, som sprenger våre tankerammer, har og et skinnende mål: Det skjedde «for oss, og til vår frelse». Guds Sønn, født av en kvinne, «ble korsfestet for oss» og «oppsto tredje dag etter Skriftene». Hans soning for oss oppfyller Guds løfte om «å knuse slangens hode».

For oss og til vår frelse! Takk ham, pris ham, juble for ham som steg ned i det lave, for å føre oss tilbake til Gud. Lovsyng ham, for: 

«I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»

Gledelig jul!

+Thor Henrik
biskop i DelsiN

Stiftsmøtet på nettet for andre gang

Stiftsmøtet i DelsiN samles for andre gang på digital plattform, når menighetsrepresentanter, prester og biskop samles til «årsmøte» 13.-14. november. Første gang «på nett» var et ekstraordinært møte bare med lovsaker, i september.

Stiftsmøtehelgen begynner med en uformell samling fredag kveld. – Vi som deltar har ulik erfaring med formelle møter på nett, sier biskop Thor Henrik With. – Så kvelden skal vi bruke til å sikre at alle deltakerne blir fortrolig med den digitale tilknytningen sin. Langs med og etter dette, blir det plass til en kopp kaffe eller te ved skjermen, og samtaler for å fornye kontaktene etter lange korona-avbrudd.

Forhandlingene starter lørdag morgen, og ventes å vare mesteparten av dagen. Ved siden av vanlige «årsmøtesaker» skal det velges representanter til Stiftets organer. Noen enkle lovendringer og en sak om en menighets tilknytning til Stiftet skal også behandles, etter anmodning fra Konsistoriet, Stiftets kirkerettsorgan. Biskopen vil gi et oversyn over aktuelle hendelser og utviklinger etter Stiftsrådets årsmelding for foregående år.

På grunn av koronarestriksjoner kan utsendinger fra søsterstiftene Missionsstiftet i Finland og Missionsprovinsen i Sverige ikke være til stede, men de vil sende sine hilsener til Stiftsmøtet.

En bønn på fredagen

I dag er det fredag. Blant ukens dager er fredagen dagen da vi minnes Herren Jesu lidelse og død for vår skyld.

Du leser sikkert dette utpå dagen. Men morgenbønnens slutningsbønn i Tidebønnboka (2017) passer godt likevel:

Barmhjertige Gud, du førte din Sønn, Jesus Kristus, i den dypeste fornedrelse, for at vi ved ham skulle opphøyes og få del i din herlighet. Vi ber deg: La ved din hellige Ånd hans lidelse og død virke i oss til sann botferdighet, levende tro, helliggjørelse og evig forløsning, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Du kan jo be den, rett og slett. Nå.

Kirkens grunn og menneskelivets grunnvoll

Det evangelisk-lutherske stift i Norge har undertegnet en felleskristen erklæring som særlig fokuserer på at mennesket er skapt som to kjønn – mann og kvinne –  og bare det, og at dette er grunnlaget som er gitt alle mennesker for deres liv. Erklæringen vil imøtegå en langsiktig politisk agenda som synes å ha som formål å omskolere befolkningen i retning av radikal kjønnsteori.

Sammen med en rekke kirkesamfunn og kristelige organisasjoner i Norge appellerer vårt stift, DelsiN, til Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og ytringsfriheten. Vi har merket oss den omvurdering av grunnleggende verdier som familie og samfunn hviler på, og som nå skjer i statlig regi. Det bedømmer vi som et alvorlig angrep på sentrale sider av vår kulturarv, et angrep som representerer et radikalt brudd med de historiske røtter som den vestlige sivilisasjon har vokst frem fra og er bygget på.

Når erklæringen blir offentliggjort nettopp nå, er det fordi Stortinget om få dager skal behandle lovendringer i Straffelovens § 185 om hatefulle ytringer og §186 om diskriminering. Endringene som foreslås for Stortinget er utformet slik at de, etter det vi ser, kan føre med seg muligheter for statlige inngrep i foreldreretten, trosfriheten og ytringsfriheten.

Erklæringen har fem hovedavsnitt:

 1. Vår forpliktelse på den guddommelige åpenbaring.
 2. Menneskeverdet
 3. Kjønn og ekteskap.
 4. Familien og foreldres rett og plikt.
 5. De kristnes og kirkens rette forhold til statsmakten.

Hvert hovedavsnitt begynner med en spisset erklæring, som så utdypes og begrunnes ganske omfattende. De fem hovedavsnittene munner ut i et sluttord, som fremhever at sammen med mange av verdens kirkesamfunn vil vi som har sluttet oss til erklæringen «aldri kunne akseptere  og tilpasse  seg  den relativismen i livssynsmessige og etiske spørsmål som den postmoderne ideologien bærer med seg, og som den seksuelle revolusjon bygger på. I stedet vil vi som kristne i fellesskap holde frem hva som er Guds gode vilje for menneskelivet, og som er gitt oss i skapelsen og i skapelsens ordninger. Dette vil vi gjøre i bevissthet om at vi er kalt til å være «sannheten tro i kjærlighet».

Erklæringen kan du laste ned her:

Ekstraordinært Stiftsmøte 11.-12. september

Ekstraordinært Stiftsmøte i DelsiN ble avholdt fredag 11. september til lørdag 12. september. På grunn av den nåværende smittefaren ble Stiftsmøtet avviklet digitalt, på plattformen Zoom.

Stiftsmøtet behandlet bare lovsaker som var utsatt. Først var lovsakene utsatt fra det ordinære møtet i november 2019 til en møte i mars. Det ekstraordinære Stiftsmøtet som var tillyst i mars, ble imidlertid avlyst da landet ble stengt ned på grunn av koronapandemien.

Møtet nå i september vedtok «Normallov for menigheter i DelsiN». Konsistoriet har arbeidet grundig og lenge med dette lovforslaget. Det har vært på høring i menighetenes styrer/arbeidsgrupper, og alle forslagene som kom inn ble behandlet av Konsistoriet før det endelige forslaget bli fremmet for Stiftsmøtet.

I tillegg vedtok Stiftsmøtet lovkapittelet «Om fortegnelse over faste nattverddeltakere», sammen med noen mindre lovendringer.

Biskop Bengt Ådahl i Missionsprovinsen i Sverige overvar størstedelen av møtet, og brakte en hilsen fra Missionsprovinsen mot slutten av møtet.

Skriftlig og hemmelig avstemming ble foretatt i saker der det ble framsatt ønske om dette. Stiftsmøtet ble dirigert av Geir Holmstad, med Knut Haugstad som visedirigent.

Gudstjenestene fortsetter – med koronarestriksjoner

Denne høsten fortsetter gudstjenestene i Stiftet på de vilkårene som myndighetene fastsetter av hensyn til korona-epidemien. Siden restriksjonene lokalt kan variere, og utsatte grupper er ulikt representert i menighetene, vil det være forskjeller menighetene mellom når det gjelder gjennomføringen. Slå opp menigheten du vil delta i, så får du oppdatert informasjon om hva som gjelder der. Menighetene finner du øverst til høyre på skjermen, eller her.

Kommende gudstjenester finner du raskt i kalenderen.

Gudstjenester strømmet på nett

Som et supplement der det ikke ligger til rette for å delta fysisk, strømmer vi så mange av gudstjenestene som vi makter søndag kl. 11, og noen ganger også kl. 18. For tiden strømmer vi direkte på DelsiNs Facebook-konto.

Etter søndagen legger vi noen av prekenene ut på YouTube-kanalen vår.

Stiftsmøtet i DelsiN, som er Stiftets lovgivende organ, vedtok 12. september ny «Normallov for lokalmenigheten». Konsistoriet, som blant annet forbereder lovsaker, har arbeidet med lovforslaget i mer enn et år. Forslaget har vært på høring i lokalmenighetene, og ble bearbeidet etter de innspillene som kom inn. For å gi menighetene tid til eventuell lokal tilpasning, trer normalloven i kraft først 1. januar 2021.

Normallov for lokalmenighetene skal gjenspeile bibelsk og luthersk lære om menigheten, og Konsistoriet har søkt å utforme den i tråd med luthersk kirkerettstradisjon, men uten den statskirkelige arven. Den skal sørge for at menighetenes lover inneholder bestemmelser som rammer inn et godt menighetsliv, og plasserer menigheten trygt innenfor Stiftets rammer.

Normalloven kan tilpasses lokale forhold. Tilpasninger gjennomses av Konsistoriet før den enkelte lokalmenighets lov trer i kraft.

Hvordan delta i en gudstjeneste som strømmes?

Forberedelse:

 • Ta på deg søndagsklærne, som om du skulle gå til en fysisk gudstjeneste. Det hjelper deg til å være til stede med tanker og følelser.
 • Tenn et stearinlys eller to der du sitter. Ha Bibel og salmebok for hånden. Kanskje du har et kors eller et krusifiks som du kan stille opp, eller henge foran deg på veggen. Dette hjelper deg til å konsentrere deg om at du nå tar del i en gudstjeneste, selv om det er på avstand.

Under gudstjenesten:

 • Selv om du er fysisk borte fra gudstjenesterommet, kan du faktisk delta med kroppsspråket ditt. Du kan reise deg og sette deg, folde hendene, lukke øynene og gjøre korsets tegn slik du pleier i kirken. Kroppsspråket taler til sinn og tanke.
 • Syng liturgi og salmer, og si det du ville sagt i kirken. Ord og sang gir stemme til din tro, bønn og bekjennelse. «Med hjertet tror vi rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse.» Rom 10,10
 • La være å kommentere det du ser og hører, slik du heller ikke gjør når du er til stede i kirkerommet. Det distraherer deg fra det viktige du hører og ser.
 • Fremfor alt: Hør Guds løfter i Ordet, i gudstjenesten blir de sagt direkte til deg. Ved sitt mektige Ord vil Herren bevare deg – også foran skjermen!

Må Gud Herren velsigne din online søndagsgudstjeneste!

(Etter en idé fra pastor Samuli Siikavirta, Helsinki)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑