Biskop Juhana – Missionsstiftets nye biskop

I dag ble dekan Juhana Pohjola (49) vigslet til biskop i Missionsstiftet i Finland. Omkring tusen mennesker, samlet under Missionsstiftets sommerstevne i helgen, overvar gudstjenesten der avtroppende biskop Risto Soramies (74) forrettet. Kirkepresident Matthew Harrison fra USA, biskop Hans Jönsson fra Latvia, biskop Bengt Ådahl fra Sverige og DelsiNs biskop Thor Henrik With assisterte, sammen med finnenes biskop emeritus Matti Vaisänen.

Skjerpet tone i Norge og Finland

Biskop Risto Soramies (Foto: Tomas Garaisi - kyrkpressan.fi)
Ved bispevielsen av biskop Risto Soramies i Missionsstiftet i Finland. I bakgrunnen ser vi også biskop Thor Henrik With fra Det evangelisk lutherske stift i Norge (Foto: Tomas Garaisi – kyrkpressan.fi)

Både det lutherske stiftet i Finland og vårt lutherske stift i Norge har den siste tiden blitt møtt med en skjerpet tone. Vår biskop Thor Henrik With mistet 16. mai kappe og krage, og splittelsen innad i Den norske kirke ble dermed enda en gang bekreftet. Lignende hendelser har vi også sett i Finland. Under kan dere finne en link om utviklingen i Finland, samt en e-post fra Thor Henrik With hvor han takker sine forbedere.

Tonen skjerpes i mot Missionsstiftet (Finland)

 

Thor Henrik Withs e-post:

Kjære forbedere!
 Jeg er fylt av dyp takknemlighet til dere som har bedt for mitt møte med Tunsberg biskop i dag. En ekstra takk til alle dere som så raskt gav respons. Slik ble jeg viss på forbønn og støtte fra dere alle, og reiste til Tønsberg med frimodighet. Under hele møtet kjente jeg trygghet og fred.
 
Samtalen i Tønsberg var preget av et overraskende stille alvor. På Tunsberg bispestol har Den norske kirke satt fru Laila Riksaasen Dahl. Siden jeg nå bor i Tunsberg bispedømme, er det hennes embetsplikt å treffe den endelige avgjørelsen om ordensstraff, fordi jeg lot meg bispevie i strid med gjeldende kirkerettsbestemmelser i Den norske kirke.
 
I samtalen utdypet jeg grunnlaget for handlingene som begynte med mitt initiativ til læresamtaler med min daværende biskop i Nidaros, og endte med bispevielsen min i Tromsø i 2012. Laila Riksaasen Dahl lyttet oppmerksomt og velvillig, på en måte som røpet god teologisk innsikt, og respekt. Hun gav uventet tydelig uttrykk for at saken til sist bærer i seg et stort alvor for begge parter.
 
Jeg framholdt at når bispekollegiet og Kirkemøtet aksepterer bibelstridig lære i kirken, bryter de i stykker enheten i Den norske kirke. På grunn av Nidaros biskops nye lære, måtte jeg sette ham utenfor kirkens nattverdfelleskap. Og når kirkens lemmer, gjennom det som har skjedd andre steder, er blitt uten hyrde og kaller meg til hjelp, forplikter ordinasjonsløftet meg til å ta vare på hjorden – også som biskop. Med et innstendig ønske oppfordret jeg henne til, sammen med min tidligere biskop i Nidaros, å endre sin lære, og jeg lovte min forbønn for at det skal skje.
 
Laila Riksaasen Dahl konkluderte samtalen med at hun, særlig på grunn av bispevielsen i Tromsø, besluttet å frata meg mine presterettigheter i Den norske kirke. Til dette svarte jeg at den nye læren i strid med Skriften har ført oss til brudd, og til de følgene som nå finner sted. Der og da tok jeg på meg bispekorset, og synliggjorde slik vårt krav på å være et stift i kirken. Som symbolhandling ble det lagt merke til.
 
Epilog:
Med et bilde ser jeg Den norske kirke som et stort og trivelig område, bygget på flytende elementer. Prester, biskoper – og lekfolk i Kirkemøtet – kutter trossene som holder området landfast, den ene forankringen etter den andre. Når det flytende landskapet nå driver fra land, kan det lett oppleves som at de som styrer utviklingen, sender oss få med annen grunn under føttene, bort fra seg. Men vi, som står på den faste grunnen, vet at egentlig er det de som driver bort fra Kristi kirkes fastland, de driver av sted for tidens vær og vind.
 
La oss be om at Herren må forbarme seg!
 
Deres i Kristus,
+Thor Henrik

Luthersk stift i Finland etablert

Risto Soramies ble 4. mai viet til ny biskop for Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, og stiftet ble etablert 20. mars 2013. Vårt eget stift, Det evangelisk lutherske stift i Norge, ble etablert 20. april samme år, altså noe etter. Vårt norske stift har en lengre historie, siden den første frie biskop i Norden er biskop emeritus Børre Knudsen fra Balsfjord. Likevel er finnene langt større enn vårt norske initiativ. Stiftet i Finland teller over 30 menigheter og prekensteder (se kart), og har over 20 prester (mange er unge, nyutdannede teologer). To av menighetene er svensk-språklige. En av grunnene for den veldige oppslutningen omkring stiftet i Finland er trolig at den liberalisende utviklingen har gått svært fort i Finland, og at mange menigheter ikke lenger kunne tåle læreutglidningen i nasjonalkirken (tilsvarende vår statskirke). Dette gjorde at mange menigheter så og si bare meldte «flytting» over til det finske stiftet, og mange av menighetene er derfor tallrike.

Avtroppende biskop Matti Väisänen foresto bispevielsen. Han ble assistert av biskop Roland Gustafsson fra Missionsprovinsen i Sverige og biskop Thor Henrik With fra Det evangelisk-lutherske stift i Norge. De deltok med skriftlesning og under forbønnen med håndspåleggelse. Denne deltakelsen i hverandres bispevigsler er en sterk anerkjennelse av kirkelig og kristelig samhørighet.

Biskop Thor Henrik With overleverer bispestaven til den nye finske biskopen.
Biskop Thor Henrik With overleverer bispestaven til den nye finske biskopen.

Representanter for de 25 gudstjenestefellesskapene i Finland deltok, sammen med sine prester. Utsendinger fra Den lutherske kirke i Litauen, Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland, Den evangelisk lutherske kirke i England, Den evangelisk-lutherske kirke i Canada og Den lutherske kirke – Missourisynoden deltok med hilsener.

Se video fra bispevielsen her

Misjonsstiftet i Finland het tidligere Lutherstiftelsen, og har tidligere vært et prosti i Missionsprovinsen i Sverige og Finland. Men med tiden har arbeidet i Finland vokst seg ca. dobbelt så stort som Missionsprovisen i Sverige, selv om arbeidet i Sverige offisielt sett er det eldste. For informasjon om arbeidet i Sverige og Finland kan du følge lenkene under:

 

Missionsprovinsen i Sverige
Missionsprovinsen i Sverige – om utviklingen i Finland
Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland
Missionprovinsens i Sverige – om sine internasjonale kontakter

Blogg på WordPress.com.

opp ↑